Uko wakora kabaragara mu ifu y’imyumbati

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ubwo nateguraga iyi nyandiko, nitegura guteka kabaragara hari abantu nabibwiye maze tujya impaka zijyanye n’uko mu by’ukuri ibi nshaka kubasobanurira uko nabitetse byaba byitwa, ntitwabashije kwemeranywa ku izina kuko nababwiraga ko byitwa Kabaragara bo bakabihakana. Icya ngombwa cyane ni uko usobanukirwa ukaba wabyitekera ariko niba hari ukundi uzi byitwa nawe watubwira mu mwanya wo kwandikamo ibitekerezo.

Kabaragara zihiye

Reka ne gutinda mbanze nkubwire ibikenerwa.

 1. Ifu y’imyumbati
 2. Amavuta y’ubuto
 3. Igitunguru
 4. Agasenda gake
 5. Akunyu gake
 6. Amazi y’akazuyazi
Ibyo kuvangwa byose biri hamwe mu cyo kuvangiramo

Uko bikorwa : Ushyira ifu y’imyumbati mu cyo uvangiramo(Isafuriya, Igisorori cyangwa akabase), hanyuma ugashyiramo igitunguru wakasemo duto duto, ukaminjiramo akunyu gake ndetse n’agasenga gake.

Ubanza kuvanga utarasukamo amazi

Iyo umaze kubikusanyiriza hamwe, uba wateguye amazi y’akazuyazi ku ruhande maze ugatangira gusukamo duke duke ari nako uvangisha intoki(byumvikane ko uba wakarabye neza). Uravanga kugeza igihe uboneye umutsima ufatanye neza udafata ku cyo uri kuvangiramo.

Umutsima ufatanye neza udafata ku cyo wavangiyemo

Iyo umaze kubona uwo mutsima utangira gukataho utubumbe duto duto, ukajya ukaraga neza akabumbe warangiza ukagahombanya ku buryo kamera nk’akajumba gato cyane nk’uko  bigaragara kuri aka ka video.

Video yo kubumbabumba kabaragara. Wibuke gukanda subscribe kuri Youtube Channel yacu, unasangize abandi videos wakunze.

Ubumbabumba urambika ku iparato cyangwa ku kantu karambuye ushobora kuza kugeza hafi y’aho utekera ku buryo bikorohera kuzishyira mu mavuta.

Utubumbe tumeze nk’utujumba turi buvemo kabaragara

Icyo kwitonderwa, ugomba kubumba duto turi bubashe gushya neza maze tukaba dukocagurika.

Akabumbe gato mu kiganza

Ikindi cyo kwitonderwa ni amavuta utekamo, agomba kuba adashyushye cyane kugira ngo bye kubabuka bidahiye, wajya no gushyiramo kabaragara bwa kabiri ukaba wabanza kugabanya cyane umuriro cyangwa guterura ku ziko.

Kabaragara mu mavuta

Warura bitangiye kugira ibara ryijimye risa n’igitaka, ukabanza gushyira mu kintu bikamukiramo kugira ngo amavuta agabanukemo.

Muryoherwe, nubishobora nawe ugerageze guteka kabaragara maze utwereke ifoto!

Jane U.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 thoughts on “Uko wakora kabaragara mu ifu y’imyumbati”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *